United4Health er et forsknings- og innovasjonsprosjekt

  • som har som mål å øke tryggheten for deg som har KOLS (Kronisk obstruktiv lungesykdom)
  • som har som mål å redusere risiko for at du opplever gjentatte forverringer og nye innleggelser i sykehus
  • som tilbyr telemedisinsk oppfølging for KOLS-pasienter på Agder

I prosjektet har en fokus på utvikling av teknologiske løsninger for hjemmeoppfølging av KOLS-pasienter ved bruk av nettbrett. Det er etablert telemedisinske sentraler i Kristiansand og Farsund, og det er utarbeidet prosedyrer og rutiner for oppfølging av pasienter ved utskriving fra sykehuset. Det er etablert telemedisinske sentraler i Kristiansand, Farsund og Risør. Det er utarbeidet prosedyrer og rutiner for oppfølging av personell og testing av utstyr, blant annet ved Senter for e-helse og omsorgsteknologi ved UiA. Prosjektet har siden mai 2014 tilbudt telemedisinsk oppfølging for pasienter som utskrives fra sykehus etter en KOLS-forverring, med intensjon om utbredelse av telemedisinsk oppfølging i alle kommuner på Agder. Det er tilknyttet ulike forskningsstudier til prosjektet: mastergrader og PHD-er. Resultatet av disse forventes å foreligge i løpet av 2016.

Telemedisinsk oppfølging av KOLS i hjemmet inngår i en norsk samhandlingsmodell:

Samhandlingsmodell

Samhandlingsmodell

U4H er en del av et større EU-finansiert studie: UNIversal solutions in TElemedicine Deployment FOR European HEALTH care = United4Health, med 33 partnere fra 15 land.

Den europeiske studien har hatt som mål å implementere telemedisinsk oppfølging i stor skala innenfor 3 forskjellige, real-life kliniske områder (KOLS, diabetes mellitus & hjertesvikt), og å involverer totalt nærmere 12 000 pasienter, derav 2000 pasienter med KOLS i seks land.

Norske partnere

Norske partnere i U4H er Sørlandet sykehus HF, Universitetet i Agder, Universitetssykehuset i Nord-Norge og Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin i Tromsø. Samarbeidet med de øvrige deltakerlandene i Europa, samt forpliktelser i prosjektet følger av protokoll U4H i EU. Prosjektleder for U4H i Sør-Norge er SSHF – Kristiansand (Wenche Tangene), Kristiansand Kommune (Birgitte Vabo), UiA – Senter for e-Helse (Rune W. Fensli).

Kommunenes deltakelse i «United 4 Health»-prosjektet er forankret i Overordnet strategisk samarbeidsutvalg (OSS) mellom kommuner og sykehus på Agder. OSS representerer Agders 30 kommuner gjennom 5 kommuneregioner på Agder (Knutepunkt Sørlandet (rundt Kristiansand), Setesdalsregionen, Østre Agder, Lister og Lindesnesregionen).

Problemstillinger

Forsøk med bruk av hjemmemonitorering og videokonferanse i behandling og oppfølging av pasienter reiser en rekke problemstillinger av prinsipiell, økonomisk, juridisk og faglig karakter. Dette har krevd utprøving av nye arbeidsformer i tett dialog med både brukere, ansatte, forskningsmiljø og aktuelle leverandører. Den norske delen av EU-prosjektet har som mål å ivareta Samhandlingsreformens intensjoner.

VERDIKT: Point-of-care Services Agder

Gjennom et innovasjonsprosjekt under VERDIKT-programmet ved Norges Forskningsråd, «Point-of Care Services Agder», skal samhandlingsaspektet i U4H videreutvikles for alle 30 kommuner på Agder gjennom en gradvis utvidelse. Prosjektet skal beskrive en fremtidig modell for samhandling, som etter hvert er planlagt å gjelde for flere pasientgrupper med kroniske sykdommer.

Konsortieavtalen for VERDIKT er inngått mellom følgende partnere: SSHF, UiA, Kristiansand kommune, DIPS ASA, Devoteam solutions AS, Sintef IKT avd. Trondheim og Applica consulting AS.