Datateknisk løsning som en «Forløpsjournal»

Ved Senter for eHelse, Universitetet i Agder har det gjennom et tidligere forskningsprosjekt «Samhandling uten grenser» blitt utviklet en ny datamodell for samhandling og deling av medisinsk informasjon på tvers av organisatoriske grenser. Denne løsningen er en «Forløpsjournal» som skal være et felles datasystem til bruk gjennom en tidsavgrenset periode i et behandlingsforløp der ulike parter må samhandle under pasientbehandlingen. Det er således ikke snakk om en tradisjonell EPJ-løsning, og for å ivareta dokumentasjonsplikten må den enkelte deltakende part kunne eksportere ut nødvendig medisinsk informasjon for permanent dokumentasjon og lagring i sitt eksisterende EPJ-system.

Forløpsjournalen kan betraktes som en sammenstilling av helseopplysninger, og den enkelte deltakende part kan importere medisinsk informasjon fra sitt eksisterende EPJ-system, slik at denne informasjonen blir utlevert til de andre deltakende parter.

Gjennom samhandling kan det oppstå behov for å dokumentere avtalte intervensjoner og oppfølging av pasienten, dette muliggjøres gjennom journalnotater som skrives og lagres i Forløpsjournalen. Videre kan det legges inn påminnings-funksjoner i et kalendersystem, for oppfølging av pasienten på avtalte tidspunkt i behandlingsforløpet.

For å ivareta muligheten av å se daglige rapporterte data fra en hjemmeboende pasient slik United4Health forutsetter, er det implementert en «Information Integration Portal, IIP» som en gateway for overføring av data fra pasienten og over til Forløpsjournalen. Løsningen er utviklet ved Senter for eHelse, Universitetet i Agder, og er en generell plattform basert på åpne standarder som integrerer trygghetsalarmer og medisinske måledata fra ulike typer sensorer.

Pasientene benytter et nettbrett og tilknyttede medisinske målesensorer, samt at det er implementert både et elektronisk spørreskjema og muligheter for videokonferanse gjennom Cisco Jabber som er en eksisterende tjeneste i Norsk Helsenett.

All datalagring på pasientens nettbrett er kryptert, og alle lagrede data er avidentifisert informasjon basert på en unik pasient-ID for prosjektet.

All dataoverføring fra pasientens nettbrett inn til gateway/IIP er basert på en sikker og kryptert datakommunikasjon inn til sikker sone innenfor Norsk helsenett.

Sykehuspartner vil installere alle datatekniske løsninger i et dedikert sikkert segment, der medisinsk personell autentiseres ved en 2-faktor pålogging på nivå 4.