brukere

Oppfølging av pasienter med KOLS hjemme er et tilbud til deg som har KOLS og har behov for- og ønske om en slik oppfølging

Tilbudet vil bli gitt til pasienter bosatt i kommuner der det er inngått samarbeidsavtale med Telemedisinsk sentral. Etter at du har vært innlagt med forverring av KOLS eller du har hatt en konsultasjon ved lungepoliklinikk, vil du kunne få tilbud om å ha med deg et nettbrett hjem. Dette gir deg mulighet for daglig videokonferanse med sykepleier med kompetanse på KOLS ved en telemedisinsk sentral. Oppfølgingen med nettbrett vil vare i ca. 30 dager, med daglig registrering av puls, surstoffmetning og symptomer.

Hvem er tilbudet for?

Dette er et forskningsprosjekt og foreløpig ikke et tilbud til alle. Tilbudet vil etter en helhetsvurdering fra helsepersonell kunne være aktuelt for deg som:

  • ønsker oppfølging etter en innleggelse for KOLS-forverring eller du følges opp ved lungepoliklinikken.
  • har god mobildekning (3G/4G) i hjemmet
  • kan betjene enkel teknologi
  • samtykker i at helsepersonell ved telemedisink sentral, samt lege og sykepleier ved SSHF, får tilgang på informasjon om din helsetilstand
Tilbudet vil etter hvert også kunne gjelde pasienter som har sitt kontaktpunkt hos fastlege eller et annet sted i kommunen.

Daglig registrering og oppfølging

oksymeter

Hver dag skal du registrere surstoffsmetning og puls via et oksymeter på en finger. Målingene sendes trådløst til Telemedisinsk sentral. Du skal også svare på noen enkle spørsmål om pust, slimmengde, farge på slimet, forbruk av anfallsmedisiner og opplevelsen av din dagsform. Registreringen gjøres til avtalte tider.

Før du får med deg nettbrettet hjem må du gjennomgå en opplæring av utstyret, dette vil gjøres i forbindelse med ditt opphold på sykehuset eller det avtales opplæring ved oppmøte på lungepoliklinikken etter utskrivelse.

Spørsmål og svar

Kan alle KOLS-pasienter som ønsker det delta i prosjektet?
Alle pasienter som bor i kommuner i Agder som er partner i prosjektet og har KOLS kan få tilbud om å delta i prosjektet, dersom de oppfyller kravene til deltakelse. Henvisning av lege er nødvendig.
Hva er Telemedisin?
Telemedisin kan defineres som: ”undersøkelse, overvåking, behandling og administrasjon av pasienter og opplæring av pasienter og personale via systemer som gir umiddelbar tilgang til ekspertise og pasientinformasjon uavhengig av hvor pasienter eller relevant informasjon er geografisk plassert.» (Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin NST 2011).
Hva er målet og hensikten med prosjektet?

Målet er først og fremst å øke tryggheten for personer med KOLS som har en forverring eller har en dårlig periode med sin KOLS. Et annet mål er også at pasientene får økt mestring av egen sykdom ved å oppnå større innsikt og forståelse for sykdommen og behandlingen av den. Slik kan man håpe at pasientene vil oppleve en økt kontroll over eget liv og tilværelse og økt livskvalitet.

En hensikt er også å forebygge behov for reinnleggelse (innleggelse i løpet av de 30 første dagene etter utskrivelse fra sykehus).

For dem som ikke er innlagt er det også et mål om å forebygge en alvorlig forverring som kan føre til innleggelse.

Hvordan foregår kontakten mellom pasient og Telemedisinsk sentral?
  • Pasienten sender inn daglig målinger til sentralen som registreres og vurderes av sykepleiere ved sentralen. I tillegg besvares det enkle spørsmål på nettbrettet som også sendes til sykepleier.
  • Telemedisinsk sentral vil etter vurdering ta kontakt med pasienten. Ved behov vil sykepleier formidle kontakt med hjemmesykepleier, fastlege, legevakt eller sykehus.
  • Det skal de første 14 dagene være daglig videokonferanse mellom pasient og sykepleier på sentral. Det er da telemedisinsk sentral som ringer opp pasienten etter avtale. Daglig videokonferanse kan eventuelt avsluttes tidligere dersom det er ønskelig.
  • Det er mulig for pasientene å ringe Telemedisinsk sentral for samtale i åpningstiden. (man-fre: 08-15, lør: 08-12, søn: stengt)
  • All kontakt vil foregå på dagtid, seks dager i uken (ikke søndag).
Kan Telemedisinsk sentral erstatte kontakten med Fastlegen eller legevakten?
Nei. I akutte situasjoner der det er behov for rask legehjelp bør man kontakte lege, legevakt eller alarmsentralen (113) direkte.
Hvilket utstyr får pasienten med hjem?
Foruten nettbrettet som har påmontert et kamera, får pasienten med hjem en høyttaler, en oksygen- og pulsmåler i form av en fingerklype, et stativ som brettet skal stå i, kabler for tilkobling og en koffert til å ha utstyret i. Det følger med en kortfattet brukerveiledning med bilder vedrørende hvordan utstyret skal klargjøres hjemme.
Hvordan brukes utstyret?
Nettbrettet og det øvrige utstyret ligger i en egen koffert. Nettbrettet plasseres på et stativ, kobles til strøm og slås på. Det følger med en enkel instruksjon med bilder. For å måle oksygenmetning og puls, settes en klype på fingeren, resultatet kommer opp på skjermen og pasienten bes om å sende det til sentralen ved å trykke på en «send»-knapp. Spørsmål besvares enkelt ved å trykke på ferdiglagde alternativer til svar. For å ha samtale med sykepleier på sentral med video-overføring, er det sentralen som ringer opp pasienten. Dette avtales på forhånd.
Må jeg ha datakunnskaper for å gjennomføre dette?
Det behøves ikke datakunnskaper for å gjennomføre dette.
Må jeg ha internett?
Nei, du trenger ikke eget internett hjemme. Nettbrettet har innebygget kommunikasjon via mobilnettet, så det eneste du trenger er mobildekning (3G/4G) der du bor.
Hvordan får man utstyret?
Utstyret sendes med pasienten hjem etter utlevering av- og opplæring i utstyret. Dette kan skje under innleggelse eller ved oppmøte på poliklinikk eller på avtalt sted i kommunen.
Hva gjør jeg hvis utstyret ikke virker?
Telemedisinsk sentral kan kontaktes dersom tekniske problemer.
Er det sikkert å sende data via nettbrettet til Telemedisinsk sentral?
Ja. All kommunikasjon med Norsk Helsenett går via krypterte kanaler. Det vil si at ingen uvedkommende kan lese data som sendes.
Er det trygt å gi personlige opplysninger i videokonferanse med sykepleier?
Ja. Videosamtale med brukeren lagres ikke, men sykepleier ved Telemedisinsk sentral skriver nødvendige opplysninger i et journalnotat etter samtalen. Norsk Helsenett sørger for at alle data blir overført på en trygg og sikker måte.
Kan jeg beholde nettbrettet lenger enn 30 dager?
Det er i utgangspunktet kun 30 dagers oppfølging.
Må de som får telemedisinsk oppfølging være hjemme til bestemte tider?
Det er ønskelig at de daglige målingene sendes inn på formiddagen mellom kl. 08.00 og kl. 10.00. Det kan gjøres avtale mellom sykepleier ved telemedisinsk sentral og pasienten om når målinger tas. Det kan også avtales å ikke ta målinger en dag. Det er mulig å ta med nettbrettet på hytta eller lignende dersom stedet har 3G eller 4G mobilt nettverk.
Koster det noe å motta dette tilbudet?
Nei, det er gratis.
Skal personer med KOLS nå behandle seg selv?
Nei, pasientene skal ikke behandle seg selv. De får imidlertid en mulighet til, i større grad enn tidligere, å samarbeide med helsepersonell i behandlingen av sin sykdom og oppnå en økt innflytelse over egen sykdom og livssituasjon.